Vrijgezellenfeest T-Shirt bedrukken?

Goedkoop een vrijgezellenfeest T-Shirt laten maken. Met de digitransfer shirtcreator kunt u snel een leuk shirt ontwerpen en laten bedrukken. Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Vrijgezellenfeest T-Shirt drukken of bedrukken.

Indien de opdrachtgever of koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep en de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is hij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Ook voor uw vrijgezellenfeest bedrukken wij shirts vanaf een stuk.
 

Artikel 4: VERVOER EN/OF RISICO

1.-Alle door Digitransfer geleverde zaken reizen voor haar rekening en risico tot aan het moment van aflevering aan het door de opdrachtgever of koper opgegeven adres.
Vrijgezellenfeest bedrukken van een shirt. De wijze van transport wordt door Digitransfer bepaald. Indien de af te leveren zaken van Digitransfer rechtstreeks vanaf de leverancier en/of fabrikant aan de opdrachtgever of koper wordt vervoerd, reizen die zaken, in afwijking van het bovenstaande, voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper gunstiger voorwaarden hanteert.

Vrijgezellenfeest:

2.-Tenzij anders is overeengekomen, zijn in- en uitvoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van de opdrachtgever of koper.

 Artikel 5: LEVERINGSTERMIJN, LEVERING EN/OF INSTALLATIE

1.-De opdrachtgever of koper dient Digitransfer volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist.
Vrijgezellenfeest, waren en als gevolg daarvan Digitransfer extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder manuren, extra materiaalkosten en vervoerskosten, door Digitransfer aan de opdrachtgever of koper in rekening worden gebracht.

 2.-De opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat Digitransfer zonder bijkomende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip met de opdracht kan beginnen.

 3.-Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door Digitransfer met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.

 4.-Digitransfer is na overschrijding van een bepaalde leveringstermijn slechts in verzuim, indien zij van de opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt aangeboden om tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Vrijgezellenfeest t-shirt bedrukken altijd een leuk idee.

5.-Bij overschrijding van laatstbedoelde termijn zal opdrachtgever of koper het recht hebben om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om, al dan niet met rechtelijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Digitransfer te (doen) verrichten, behoudens voor zover de overschrijding van in de het vorige lid bedoelde redelijke termijn het gevolg is van omzet, dan wel grove schuld van de directie van Digitransfer en of haar leidinggevende ondergeschikten.

index    alles_is_mogelijk   baby_kleding_drukken   bedrukken_van_textiel   bedrukte_textiel   carnaval_kleding_drukken   dartshirt_bedrukken   drukkerij   evenementen_shirt   foto_shirt   foto_t-shirts   fun_slogan   fun_slogans  geboortekaart_drukken   goedkoop   gratis   kado_tip   kerst-cadeau   kleding  kleding_bedrukken   koninginnedag   leuk_kado   logo_shirt  moederdag  nederland_duitsland  nederland_finale  nederland_halve_finale  nederland_kwart_finale  nederland_tsjechie  oranje  oranje_shirt  oranje_supporters   oranje_supportersvereniging   oranje_vereniging   promo_shirts   promo_t-shirt   promotie_artikelen   promotie_shirt   promotie_shirts   relatiegeschenken   sinterklaas  supportersclub_oranje  supportersvereniging  textiel_drukkerij   textieldrukkerij   t-shirt_bedrukken   t-shirt_logo   t-shirt_print   tshirts_bedrukken   t-shirts_bedrukken   t-shirts_logo   vaderdag   vakantie  valentijn   vrijgezellenfeest   home